پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزایده و مناقصات
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به: 1-پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد. 2-روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 23و24 فروردين نود مراجعه نماييد. جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به:
1-پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.
2-روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 23و24 فروردين نود مراجعه نماييد.

5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0