پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندخدمات ارايه شده در واحد هاي مختلف سازمان امور اقتصادي و دارايي به تفكيك واحدهاي مربوطه آورده شده است و شرح كامل خدمات و قوانين و مقررات مربوطه و ... نيز همراه آن مي باشد براي دريافت فايل مربوط به خدمات هر واحد بر روي لينك واحد مربوطه كليك كنيد تا فايل را دريافت نماييد.

خدمات مربوط به واحد درآمد عمومي

خدمات مربوط به واحد درآمد اختصاصي

خدمات مربوط به واحد تمركز و تلفيق

خدمات مربوط به واحد اعتبارات عمراني

خدمات مربوط به واحد اعتبارات جاري

خدمات مربوط به واحد اعتبارات هزينه اي

خدمات مربوط به اداره كل اموال و اوراق بهادار

خدمات مربوط به واحد تنظيم حساب

خدمات مربوط به كميسيون ماده 2

5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0