يکشنبه, 10 اسفند 1399
  • ساعت : ۲۲:۶:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 
  • کد خبر : ۱۹۵۸۲۵
حكم كارگزینی را قورت بده!
گردآوری: حسنعلی منصوری | ذیحساب ادارات کل استاندارد و زندان‌های استان بوشهر
کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مور د نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل ( 2333 ) و حداکثر آن ( 3333 ) می باشد

حکم کارگزینی را قورت بده! | گردآوری: حسنعلی منصوری | ذیحساب     دانلود

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0