اهداف و وظايف سازمان امور اقتصادي و دارايي استان بوشهر

1.   امور مربوط به ثبت ودريافت كليه در آمد هاي استاني در چار چوب قوانين ومقررات مربوط

 

2.   امور مربوط به دريافت وپرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين ومقررات مالي كشور

 

3. امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداري به دستگاههاي اجرائي استان مطابق دستورالعمل ها وقوانين جاري كشور

 

4.  امور مربوط به افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرائي استان (صرف نظر از اينكه دستگاه داراي بودجه استاني است يا ملي)

 

5.  انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاري وعمراني استان بر اساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار استان

 

6.  ارائه گزارش هاي مالي از عملكرد درآمدهاي استاني ، عملكرد اعتبارات جاري وعمراني استان به دبيرخانه ستاد درآمد وتجهيز منابع استاني ودبيرخانه كميته استان در مقاطع سه ماهه

 

7.  امضاءچك هاي صادره عهده حسابهاي خزانه معين بارعايت ماده 124 قانون محاسبات عمومي كشور ومقررات مربوط

 

8.   بررسي ، موافقت وامضاء نامه هاي مربوط به اجازه استرداد وجوه واريز شده به حساب در آمد عمومي كشور كه بايستي به ذينفع  يا به حساب بانكي ذيحسابي مربوط واريز شود

 

9.   تهيه آمارهاي روزانه دريافت ها وپرداخت هاي خزانه معين جهت ارائه به اداره كل خزانه

 

10.  بررسي وامضاءآمارهاي روزانه ،هفتگي وماهانه دريافت ها وپرداخت هاي خزانه معين جهت ارائه به اداره كل خزانه

 

11.  تدوين روشهاي مناسب انجام امور مربوط به وصول  ، رسيدگي ، پاسخ  ، ثبت وبايگاني نامه ها وصورت حساب هاي مربوط به اموال دولت

 

12.  ابلاغ اعتبارات جاري وعمراني تخصيص يافته دستگاهاي اجرائي تابعه نظام وزارت متبوع

 

13.  نظارت بر حسن انجام وظايف محوله كاركنان واحد اموال تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي لازم.

14.  تدوين روشهاي لازم به منظور آموزش امناءاموال وساير مسئولين ذيربط در دستگاههاي دولتي نسبت به اجراي صحيح وبه موقع مقررات حاكم براموال دولت .

 

15.  ايجاد هماهنگي ، راهنمائي ونظارت برحسن وظايف ذيحسابي ها نسبت به مسائل اموال دولت

 

16.  رسيدگي ونظارت بر امر جمع آوري وارسال اطلاعات لازم براي برآورد ميزان انواع اوراق بهادار مورد نياز واحدهاي مصرف كننده اوراق مذكور در سطح استان

 

17.  رسيدگي به تقاضاي واحد هاي مصرف كننده اوراق بهادار در سطح استان وتائيد فرم هاي در خواست اوراق بهادار ارسالي به مركز بارعايت مقررات مربوط

 

18.  اعمال اقدامات لازم نسبت به تنظيم  وارسال صورت وضعيت گردش اوراق بهادار خزانه معين وهمچنين ارسال آماروگزارشات لازم به اداره كل اوراق بهادار

 

19.  تدوين روش ونظارت لازم به منظور اعزام بازرس يا ساير مامورين ذيصلاح بمنظور رسيدگي به مسائل مربوط به حفظ وحراست ، استفاده صحيح وتهيه ونگهداري حساب اموال دولت

 

20.  انجام فعاليت هاي تحقيقاتي اقتصادي حسب نياز مراجع ذيربط در استان ووزارت امور اقتصادي ودارائي وارائه پيشنهادات در اين زمينه در سطح استان به منظور پيشبرد برنامه هاي وزارت مذكور

 

21.  نظارت بر فعاليت هاي مالي واقتصادي بخش خصوصي در جهت اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي

 

22.  مراقبت در امر وصول منابع در آمدي دولت كه در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود

 

23. ايجاد تسهيلات وكمك هاي لازم به كارگران وكشاورزان در خريد سهام واحد هاي توليدي مشمول قانون گسترش،مالكيت واحد هاي توليدي

24.  موافقت با ميزان تضمين مخزن داران اوراق بهادار خزانه معين استان موضوع اختيار خزانه دار كل كشور مندرج در قسمت اخير تصويب نامه شماره 59664/ ت 377  هه مورخ 24/12/1372 هيات محترم وزيران

 

25.  موافقت با انتقال بلا عوض اموال منقول فيما بين ادارت كل تابعه وزارتخانه ها وموسسات در سطح استان  ( موضوع ماده 107 قانون محاسبات عمومي  )

 

26.  رسيدگي به فهرست اموال اماني موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومي

 

27. جمع آوري ،فروش وحذف اموال منقول زائد بر احتياج وزارت امور اقتصادي ودارائي در استان  (اختيارات موضوع مواد 9، 10 ، 12 ، 35) وتبصره 2  ماده 39 آيين نامه اموال دولتي مصوب سال 1372 هيات محترم وزيران ) با رعايت مقررات مربوط

 

28. صدور احكام انتصاب ذيحسابان واجد شرايط پيشنهادي از طرف شهرداري ها وسازمان اتوبوسراني محدوده استان ( ماده 31 قانون محاسبات عمومي  ) وارسال رونوشت احكام صادره به اداره كل امور ذيحسابيها ونظارت مالي

 

29.  اختيارات و وظايف موضوع آيين نامه اجرائي استفاده از ماشين هاي نقش تمبر و دستور العمل اجرائي آن

 

30.  صدور حكم سرپرستي در غياب ذيحساباني كه به مدت يكماه وياكمتر در مرخصي ويا ماموريت مي باشند در مورادي كه حكم سرپرستي عنوان معاون ذيحساب صادر گردد درج اختيارات مواد 84 ، 76 ،  22   قانون محاسبات عمومي در متن حكم ضرورت دارد .

 

31. رسيدگي به ديون بلامحل دستگاههاي اجرائي استاني وموسسات دولتي مستقر در مراكز استانها وشهرستانها از لحاظ انطباق با تبصره ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور ودستورالعمل اجرائي آن واعلام موافقت با پرداخت ديون مورد تائيد ،در حدود اعتبارات تخصيص يافته بودجه جاري به دستگاههاي مربوطه ( موضوع ماده 58 قانون محاسبات عمومي)

 

32.  بررسي صورتمجلس ومدارك تحويل و تحول ذيحسابان ( موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومي) طبق دستورالعمل اجرايي شماره 52441/10828/53مورخ 24/12/1377

 

 

33.  پرداخت بهاي كالايا خدمات موضوع قردادهائي كه هر سال مالي براي تامين احتياجات همان سال طبق مقررات مربوط از محل اعتبارات عمراني منعقد مي گردد وبه عللي خارج از اختيار طرفين قرارداد ويا يكي از آنها كلاٌ يا بعضاٌ در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي رسد (اختيار وزارت امور اقتصادي ودارايي موضوع تبصره  1  ماده 63 قانون محاسبات عمومي  )

34.  كليه اختيارات امر دادخواهي واحد هاي استاني در تمام مراجع قضائي اعم از دادسراهاودادگاههاي عمومي واختصاصي وانقلاب اسلامي وكميسيون هاي كارگري در محدوده استان در همه مراحل رسيدگي اعم از بدوي وتجديد نظر واعاده دادرسي بارعايت كامل مقررات وحقوق ومصالح دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي اين وزارت در موارد :

                                                           

  -  تسليم دادخواست وطرح دعاوي حقوقي وشكايات كيفري كه سازمان امور اقتصادي ودارائي استان وتعقيب ودفاع از پرونده وپاسخگويي ودفاع از شكايات ودعاوي عليه آن سازمان تا خاتمه رسيدگي

 

-   تهيه وارائه دلايل ودرخواست معاينه محل وتعيين وجلب نظر كارشناس واعتراض به آن

 

-  دعوي جعل يا دفاع از آن ومعرفي جاعل وطرح وپاسخگويي از دعاوي متقابل ودعواي شخص ثالث اعم از جلب يا ورود شخص ثالث واعتراض به عنوان شخص ثالث نسبت به احكام دادگاهها و در خواست الغاء آنها

 

-  مطالبه حق وضرر وزيان ناشي از جرم وخسارات قانوني در مطالبه حق الوكاله از محكوم عليه وتقاضاي صدور اجرائيه واخذ محكوم به ودايع مربوطه

 

-  معرفي نمايندگان قضايي وكارشناسان حقوقي به مراجع قضايي جهت انجام تمام يا قسمتي از امور فوق يا اداي توضيحات

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^